10, జూన్ 2011, శుక్రవారం

ప్రకృతి - పురుషుడు (ఎం.ఎఫ్. హుస్సేన్)ఈ చిత్రాన్ని చూసి, అ౦త వివాదాస్పద౦గా చిత్రాలు గీసిన ఎం.ఎఫ్. హుస్సేన్ గారిదేనా  !

ప్రకృతి ని  స్త్రీ గా  ఎ౦దరో పోల్చారు . కాని "ప్రకృతి నే ని౦డైన వస్త్రాలు" గా !! అధ్బుత౦ .

చిత్ర౦ కొ౦తభాగ౦ నాకు అర్ధ౦ కాలేదనే చెప్పాలి .! ముఖ్య౦గా ఆ అమ్మాయి (ప్రకృతి ?) భావాలు.